Wednesday, September 4, 2019

Fix Lag V13 Giảm Lag Bằng Map Gốc Giảm 60% Đồ Hoạ | HQT CHANNEL

👉 Review Nhớ Ghi Nguồn + Dùng Link Tải Gốc

- Góc Hướng Dẫn Cài Đặt FixLag Cho Ae Mới Vào Kênh:
Link: https://youtu.be/rXKcgjFdPOo


- Fix Lag V13 - Map Gốc Giảm 60% Đồ Hoạ + Xoá Mẹo Load Trận

- Bản V13 Trung ( Hiện Dame + Iconskill )
Link: https://ez4linkss.com/QrcO3eB

- Bản V13 Yếu ( Hiện Dame + Iconskill )
Link: https://ez4linkss.com/1KqqVA

- Bản V13 Siêu Yếu ( Xoá Dame + Xoá Ảnh Tướng + Iconskill )
Link: https://ez4linkss.com/fZJk4


Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment: